Changelog

2.2 - 8.6.2021
 - nové štatistiky pretekárov - počty medailí z MSR, absolvované preteky, víťazstvá, pódiá
 - nové štatistiky klubov - medaily, absolvované preteky, víťazstvá a pódiá
 - pridanie možnosti nastaviť termín prihlášok ako administratívny (slúži iba pre pretekových správcov)
 - oprava problému s opakovaným nahrávaním dokumentov (napr. propozície), aby nedochádzalo k zmene URL súborov
 - pridanie funkcionality informačných hlášok v pretekoch
 - pridanie možnosti prihlasovať pretekára iba na doplnkové služby, bez nutnosti prihlásenia na etapy
 - pridanie novej role prístupov ku klubu - samoprihlasovanie na preteky (možnosť povoliť jednotlivcovi samostatné prihlasovanie)
 - oprava radenia výpisov prihlášok a návrhov pretekov
 - oprava kombinácie filtrovania v hlavnom filtri pretekov
 - oprava ošetrení práv prístupov ku klubu po zrušení registrácie
 - pridané nové ošetrenia a kontroly pri prihlasovaní a žiadostiach o registrácie
 - možnosť priradenia rovnakého registračného čísla, ak už pretekár v minulosti nejaké mal
 - optimalizácia rýchlosti načítania stránok klubov, pretekárov a pretekov
 - ďalšie drobné opravy a úpravy, optimalizácia DB modelu a indexov

2.1.2 - 24.5.2021
 - sprístupnenie sekcie "Tvorba kalendára" pre všetkých prihlásených

2.1.1 - 8.4.2021
 - drobné vylepšenia a opravy
 - bezpečnostné aktualizácie CMS, modulov a tém

2.1 - 7.4.2021
 - pridaná sekcia štatistiky - agregované dáta podľa rokov v rôznych kategóriách
 - úprava API komunikácie medzi webom a IS SZOŠ (výmena dát o pretekoch a dokumentoch)

2.0 - 2.4.2021
 - pridané API rozhranie, možnosť komunikácie a výmeny dát medzi klubovými systémami a IS SZOŠ
 - generovanie kľúčov, bezpečnosť
 - implementácia metód: preteky, kluby, pretekári, registrácie, prihlášky, výsledky + nová prihláška, vymazanie prihlášky
 - pridanie funkcionality práce s medzičasmi - načítavanie zo súborov IOF XML pri importe výsledkov, ukladanie a spracovanie
 - pridanie funkcionality práce s medzičasmi - výpis medzičasov v štruktúre na štýl programu winsplits
 - pridané ukladanie SI z výsledkov (pre štatistické účely)
 - dodatočné ošetrenie prístupových práv k niektorým častiam systému
 - mierne vylepšenia systému nastavovania kategórií, pridanie comboboxu pre výber kategórie
 - úprava systému čestných členov na úroveň klasických registrácií (vo všetkých reportoch, výpisoch, ...)
 - pridanie nového exportu IOF XML v3 - CompetitorList (databáza registrovaných pretekárov) pre účely použitia klubmi
 - množstvo ďalších optimalizácií, opráv a vylepšení systému

1.10.1 - 19.1.2021
 - možnosť exportu pretekárov klubu do XLS
 - možnosť výberu roku v štatistikách pretekárov do 23 rokov

1.10 - 4.10.2020
 - možnosť tvorby pretekového kalendára na nasledujúce roky priamo z IS SZOŠ, automatické preklápanie na preteky
 - ošetrenie zrušených pretekov, aby sa nezobrazovali v mape a v rankingu
 - úprava predvolených koeficientov v rankingu
 - ďalšie drobné optimalizácie, opravy a úpravy systému

1.9.1 - 9.2.2020
 - úprava stránky športových odborníkov - filtrovanie, výpis, možnosť exportu
 - pridanie rozhodcovskej aktivity (štatistika) do evidencií
 - optimalizácia formulára a procesu nahadzovania nových odborníkov, predvyplňovanie údajov, zjednodušenie procesu
 - drobné úpravy exportov IOF XML v3

1.9 - 18.7.2019
 - možnosť obmedziť služby počtom dostupných KS
 - mierna optimalizácia editácie výsledkov kvôli rýchlosti a spracovaniu dát

1.8.1 - 12.5.2019
 - úprava exportov prihlášok pre kluby podľa požiadaviek klubov
 - dodatočná kontrola vyplnených údajov pre štátny IS pri žiadosti o novú registráciu

1.8 - 24.2.2019
 - možnosť tvorby reprezentačných akcií pre vedúcich reprezentačných družstiev priamo v kalendári
 - úpravy hromadného importu prihlášok a nové validácie

1.7.2 - 24.11.2018
 - drobné vylepšenia a opravy, zapracovanie pripomienok klubov
 - evidencia účastí rozhodcov na seminároch (nový typ)
 - výpočet dlhodobých súťaží v OB - pohár predsedu a súťaž družstiev

1.7.1 - 4.11.2018
 - drobné vylepšenia a zapracovanie pripomienok klubov
 - zosúladenie DB modelu s požiadavkami IS športu (pretekári a odborníci)

1.7 - 1.11.2018
 - rozhranie pre správu talentovaných pretekárov
 - rozhranie pre správu reprezentácií
 - rozhranie pre správu športových odborníkov
 - integrácia reprezentácií do výpočtu skupín pre tvorbu štartovných listín

1.6 - 30.8.2018
 - prepojenie na štátny IS športu cez webservices
 - implementácia webservice na export klubov
 - implementácia webservice na export pretekárov
 - implementácia webservice na export aktivity pretekárov
 - implementácia webservice na export odborníkov v športe a odborností
 - úvodný export dát SZOŠ do IS športu cez webservices

1.5.2 - 30.4.2018
 - bezpečnostné aktualizácie CMS

1.5.1 - 25.3.2018
 - pridané rozhranie pre správu prihlášok usporiadateľským klubom
 - doplnená možnosť generovania príjmového dokladu na základe údajov o platbách jednotlivých prihlášok (suma vs bilancia) - excel

1.5 - 11.3.2018
 - pridaná možnosť nastavenia informácii o dĺžkach a parametroch tratí
 - nastavenie automatického importu parametrov tratí z IOF XML v3, ak sú tieto informácie dostupné

1.4.5 - 5.3.2018
 - úprava exportov pre štátny IS

1.4.4 - 22.2.2018
 - pridaná štatistika aktivity rozhodcov
 - pridaný export výsledkov do IOF XML v2

1.4.3 - 7.2.2018
 - pridaná možnosť importu platieb za prihlášky z formátu SEPA XML

1.4.2 - 24.1.2018
 - pridaná evidencia rozhodcov pretekov
 - pridané identifikátory prihlášok pre použitie v platbách za prihlášky
 - úprava zvýhodnených cien štartovného (pri prihlásení na všetky etapy)
 - spustenie registrácií do IS aj pre pretekárov a kluby mimo SZOŠ

1.4.1 - 8.1.2018
 - pridaný export výsledkov do IOF XML v3 a XLS
 - pridaný export prihlášok do IOF XML v3
 - pridaný import výsledkov z jednoduchého XLS formátu 
 - bezpečnostné ošetrenia a ladenie drobných chýb a pripomienok

1.4 - 19.11.2017
 - upgrade modulov, systému a témy
 - UX a UI vylepšenia, úprava formulárov, tlačidiel a rozmiestnenia prvkov
 - pridané sekcie changelog a help

1.3.1 - 24.9.2017
 - zapracovaný ďalších export pre štátny IS - mládež do 23 rokov
 - úprava a ladenie systému prihlášok, cien a nastavení
 - drobné ladenie systému

1.3 - 9.9.2017
 - zoznam talentovanej mládeže a športových odborníkov
 - úpravy pre splnenie povinnosti evidencií kvôli nefunkčnosti štátneho IS športu
 - úprava viditeľnosti niektorých údajov, ladenie

1.2.1 - 7.6.2017
 - úprava systému výsledkov pre kompatibilitu s Trail-O odvetvím

1.2 - 16.5.2017
 - pridané ďalšie exporty prihlášok, vrátane informácií o rankingových umiestneniach
 - vylepšenia výpisov pretekárov, pretekov a výsledkov, optimalizácie
 - ladenie prihláškového systému z reálnych feedback dát
 - pridanie systému na evidenciu platieb klubov za registrácie

1.1 - 26.3.2017
 - ladenie systému virtuálnych registrácií, úpravy
 - doplnenie historických údajov pre kluby a registrácie
 - športoví odborníci a príslušnosti športových odborníkov - exporty pre štátny IS
 - prepojenie s webom SZOŠ cez API - zoznam pretekov, dokumentov k pretekom a automatické generovanie noviniek

1.0 - 15.3.2017
 - spustená prvná verejná verzia IS dostupná pre SK kluby
 - registrácie mimo členské kluby SZOŠ nie sú povolené

0.9.1 - 5.3.2017
 - exporty prihlášok do formátu XLS
 - sprístupnenie EN jazykovej verzie

0.9 - 28.02.2017
 - implementácia prepojenia na štátny informačný systém športu
 - úprava DB štruktúr, úprava formulárov, exporty

0.8.2 - 25.2.2017
 - doplnená funkcionalita žiadostí (registrácie, prestupy, rušenie), systém schvaľovania
 - optimalizácia kódu, zapracovanie pripomienok

0.8.1 - 20.11.2016
 - úprava formulárov, ladenie systému a optimalizácia
 - dotiahnutie agendy rankingu a výsledkov

0.8 - 3.11.2016
 - implementácia systému na výpočet rankingu

0.7 - 30.10.2016
 - agenda spracovania výsledkov pretekov, editácia výsledkov, pridávanie výsledkov

0.6 - 25.10.2016
 - importy výsledkov z meracích systémov (MeOS, IOF XML v2, IOF XML v3, OrienteeringOnline, SZOŠ formát)

0.5 - 16.6.2016
 - implementácia modulu pre prihlasovanie
 - implementácia modulu pre výsledky

0.4 - 5.6.2016
 - ukončenie implementácie základných modulov pre IS - kluby, preteky, pretekári a registrácie
 - import dát zo starých systémov SZOŠ (preteky, dokumenty, databáza)