Správa prihlášok

Nastavenie prihlasovacieho systému

Základným predpokladom pre nastavenie možnosti prihlasovania cez Informačný systém sú tieto podmienky:

  • Preteky sú nastavené sekciou OB (SRJ,  MSR a vyššie), alebo klubom (OR) ako spracované v rámci IS.
  • Preteky majú nastavené kategórie (sekciou OB, alebo klubom, viď vyššie).

Po splnení dvoch základných podmienok je možné začať nastavovať prihlasovací systém. Ako prvé sa nastavujú dátumy prihlášok, kde klub zvolí 1-X dátumov prihlášok (OD-DO, vrátane). Dátumy sa nemôžu prelínať a mali by byť usporiadané podľa poradia. Odporúčame zvoliť dátum OD prvého prihlasovacieho termínu napríklad na nasledujúci deň, aby bolo možné nastaviť ešte ostatné súčasti prihlasovacieho systému pred spustením prihlášok. Samotné prihlášky sa spustia automaticky, ak aktuálny deň patrí do niektorého dátumu prihlášok.

Po nastavení dátumov prihlášok je možné nastaviť ceny prihlášok. Ceny je možné nastaviť individuálne pre každú kategóriu a pre každý dátum prihlášok. Pri viac etapových pretekoch je tiež možné extra nastaviť cenu prihlášky, ak sa pretekár prihlási na všetky etapy (zvýhodnená cena).

Potom by mal klub nastaviť ceny doplnkových služieb pretekov (napr. parkovné, ubytovanie a podobne). Z týchto služieb bude možné pri každej prihláške vybrať, či o to pretekár má, alebo nemá záujem. Je možné definovať administratívne ceny, ktoré vidí iba klub (napr. pri editácii prihlášky)a tiež či je cena služby jednorazová, alebo za etapu (automaticky sa prenásobí počtom etáp, kde pretekár štartuje). Následne je prihlasovanie pripravené.

 

Správa prihlášok

Správca pretekov vidí prihlášky klubov na sumárnej stránke "Spravovať prihlášky", dostupnej z administračného menu v detaile pretekov. Tu nájde všetky dôležité informácie a potrebné administračné možnosti k správe prihlášok (pridávanie, úprava, správa platieb, exporty, ...). Kliknutím na názov klubu, alebo prihlášku, sa otvorí detail prihlášky. Prihlášku môže editovať, podobne ako klub, avšak aj mimo prihlasovacích termínov. Pre každého pretekára ešte extra môže nastaviť sumu za prihlášku (napr. zvýhodnenú, alebo zdarma). Cena prihlášky nemôže byť vyššia ako je nastavená cena pre pretekárov, takže cez túto možnosť nie je možné pridávať "príplatky". Na príplatky je potrebné využiť doplnkové služby, prípadne si vytvoriť samostatný termín prihlášok (administratívny) a vyššie ceny nastaviť v ňom (napr. pre pretekárov, ktorí sa prihlásia po termíne prihlášok).

V každej prihláške je možné spravovať platby - „spravovať platby“. Pridaním novej a vyplnením dátumu platby a sumy sa definuje prijatá platba. Prijaté platby sa spočítavajú a na základe nich sa tvorí bilancia prihlášky.

Správca pretekov má možnosť exportovať všetky prihlášky do rozličných formátov z detailu pretekov, cez tlačidlo „exportovať prihlášky“. Ponúkané formáty:

  • Excel/CSV (OrienteeringOrganiser) - formát exportu do excelu so základnou sadou stĺpcov (meno, priezvisko, SportIdent, klub, registračné číslo, štát, dátum zmeny prihlášky, zoznam prihlásených kategórií po etapách a číselník využitých klubov na druhej záložke).
  • Excel + ranking (prihlášky) - formát exportu do excelu s informáciami ako meno, priezvisko, SportIdent, klub, registračné číslo, dátum prihlášky, dátum zmeny prihlášky a tiež so zoznamom prihlásených kategórií po etapách, vrátane informácií o aktuálnom umiestnení daného pretekára v rankingu (pozícia a skupina) pre každú kategóriu.
  • Excel (podľa klubov) - formát excel s informáciami podľa klubov, kde má každý klub zoznam svojich prihlásených, vrátane celkových súm pre platby (štartovné, služby, celkovo).
  • IOF XML v3 - formát exportu prihlášok podľa štandardu IOF XML v3 (http://orienteering.org/datastandard/IOF.xsd)