Správa žiadostí

Pre klub je možné podávať žiadosti súvisiace s registráciami pretekárov v danom klube. Napríklad je možné podať žiadosť o prestup, registráciu, alebo tiež zrušenie registrácie. K týmto akciám sa dostaneme z profilu pretekára a akcia je vždy dostupná pri aktívnej registrácii.

Pokiaľ chceme pridať nového člena do klubu, ktorý existuje, je potrebné tak urobiť podľa návodu vyššie, vytvoriť mu virtuálnu registráciu a následne požiadať o normálnu registráciu v SZOŠ.

Typy žiadostí:

  1. Registrácia do SZOŠ - klikneme na „žiadosť o registráciu“ a v nasledujúcom kroku túto žiadosť potvrdíme. Pred odoslaním žiadosti je nutné vyplniť všetky údaje pretekára v časti „Identifikačné údaje - IS športu“, inak nebude žiadosť schválená. Takisto je potrebné zaslať rodné číslo sekretárovi SZOŠ. Následne sekretár schváli, alebo odmietne registráciu.
  2. Prestup - klikneme na „žiadosť o prestup“ a v nasledujúcom kroku vyplníme klub, do ktorého chceme, aby pretekár prestúpil. Tento klub dostane žiadosť na schválenie. Cieľový klub schváli prestup (alebo odmietne). Následne sekretár schváli, alebo odmietne prestup.
  3. Hosťovanie - klikneme na „žiadosť o hosťovanie“ a v nasledujúcom kroku vyplníme klub, do ktorého chceme, aby pretekár hosťoval, tiež segmenty, pre ktoré má hosťovať a dátum ukončenia hosťovania. Tento klub dostane žiadosť na schválenie. Cieľový klub schváli hosťovanie (alebo odmietne). Následne sekretár schváli, alebo odmietne hosťovanie.
  4. Zrušenie registrácie - klikneme na „zrušiť registráciu“ a v nasledujúcom kroku potvrdíme túto žiadosť. Sekretár následne schváli, alebo neschváli toto zrušenie.

Všetky žiadosti, okrem zrušenia a založenia virtuálnej registrácie podliehajú schváleniu sekretárom SZOŠ. Zoznam podaných žiadostí pre daného pretekára vidíme v jeho profile (vrátane stavu danej žiadosti).