Formáty výsledkov - import

Výsledky všetkych pretekov spadajúcich pod hlavičku SZOŠ sú importované do Informačného a prihlasovacieho systému SZOŠ v jednom z nasledujúcich formátov:

 1. IOF XML v3.0 (odporúčané)
  • špecifikácia je na adrese: http://orienteering.org/datastandard/IOF.xsd
  • kódovanie UTF-8
  • súbor musí byť platné XML (s koncovkou XML), žiadne extra dáta pred začiatkom XML dát
  • súbor štandardne exportujú systémy ako MeOS, SIME a iné
 2. IOF XML v2.0.3
 3. MeOS XML
  • kódovanie je nutné zmeniť na UTF-8
  • súbor musí byť platné XML (s koncovkou XML), žiadne extra dáta pred začiatkom XML dát
  • súbor štandardne exportujú staršie verzie programu MeOS
 4. CSV formát
  • kódovanie je nutné nastaviť UTF-8 bez BOM
  • súbor štandardne exportuje OrienteeringOnline.net (resp. OEvent)
  • ako oddeľovač je použitá čiarka, alebo bodkočiarka
  • musí obsahovať aspoň údaje, uvedené nižšie a musí byť doplnený súborom s prihláškami, odkiaľ je možné získať registračné čísla pretekárov
  • súbor s prihláškami musí obsahovať minimálne dva stĺpce - St.No a National ID a musí byť formátu XLS (XLSX)​
    

   Príklad (CSV súbor):

   Pos.,St. No.,Name,Class,Club,Country,Time 1,Time+
   6.,442,Nemec Juraj,M21-B,SVK_EBB,SVK,37:41,+04:10

    

   Príklad (doplňujúci XLS súbor):

   St.No.

   National ID

   442

   EBB8901

    

 5. SZOŠ rankingový textový formát
  • tento formát sa odporúča použiť iba v prípade, ak obslužný systém nevie vygenerovať výsledky v inom formáte
  • kódovanie je nutné nastaviť UTF-8 bez BOM
  • vlastné výsledky majú štruktúru:

    

   Názov

   Počet znakov

   Obsadené pozície v txt súbore

   KATEGÓRIA

   5 znakov

   1-5

   MEDZERA

   1 znak

   6

   PODKATEGÓRIA

   1 znak

   7

   MEDZERA

   1 znak

   8

   KVALIF. SKUPINA

   1 znak

   9

   MEDZERA

   1 znak

   10

   MENO A PRIEZVISKO

   23 znakov

   11-33

   MEDZERA

   1 znak

   34

   REG.ČÍSLO:

    

    

    - ODDIEL

   3 znaky

   35-37

   MEDZERA

   1 znak

   38

    - ČÍSLO

   4 znaky

   39-42

   MEDZERA

   1 znak

   43

   VÝSLEDOK

   6 znakov

   44-49

   MEDZERA

   1 znak

   50

   MIMO SÚŤAŽ

   1 znak

   51

    

   Vysvetlivky:

   • kategórie musia zodpovedať zoznamu kategórii pre ktoré sa rebríček spracováva, iné kategórie budú ignorované (napr. W -12, M 21-, M 50-, W -18, ...),
   • v stĺpci podkategórie sa môžu vyskytovať iba možnosti E, A, B, C, D,
   • v stĺpci kvalifikačnej skupiny sa uvedie číslo skupiny, v prípade keď sa nepoužili kvalifikačné skupiny, používa sa znak medzera,
   • v položke registračné číslo sa zadáva oddiel troma písmenami a číslo sú štyri čísla,
   • výsledok sa uvádza v tvare ###.##, kde # reprezentuje medzeru alebo číslo, pričom na mieste desatinnej bodky sa môže vyskytnúť aj čiarka (,) alebo dvojbodka (:). Výsledok sa vždy zarovnáva doprava, pričom nie je nutné zľava doplňovať vodiace nuly. Diskvalifikácia alebo vzdanie sa označí časom 999.99,
   • v prípade, že pretekár štartoval v danej kategórii mimo súťaž, vloží sa na pozíciu 27 písmeno M.

    

   Príklad:

   M 21- E  Peter Malý       FBA 7203 25.45 M
   M 21- C  Juraj Nemec       EBB 8901 999.99
   ...